இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்றக் கூட்டத்தொடர்கள்

முதலாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 14 ஒக்டோபர் 1947
*அழைப்பு

25 நொவெம்பர் 1947

ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 31 ஜனவரி 1948
*ஆளுநர் - மேன்மைதங்கிய சேர். ஹென்ரி மொனெக் - மேசன் மூர், G.C.M.G
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 10 பெப்ரவரி 1948
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 17 ஜூன் 1949
*சுதந்திரம் கிடைத்ததன் பின்னர் வந்த முதலாவது கூட்டத்தொடரான இந்த இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் அதி மேதகு கிளெவ்செஸ்டர் கோமகனால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 12 ஜூலை 1949
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 06 ஏப்ரில் 1950
*அதி கௌரவ சோல்பெரி பிரபுவினால், அவர் ஆளுநர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், அரியாசனத்திலிருந்து, பாராளுமன்றத்தின் இரு சபைகளுக்கும் வழங்கப்பட்ட முதலாவது உரை.
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 20 ஜூன் 1950
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 24 ஏப்ரில் 1951
 
ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 20 ஜூன் 1951
கலைக்கப்பட்டது 08 ஏப்ரில் 1952

 

இரண்டாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 09 ஜூன் 1952
அழைப்பு

10 ஜூன் 1952

ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 29 ஏப்ரில் 1953
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 07 ஜூலை 1953
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 31 மார்ச் 1954
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 12 ஏப்ரில் 1954
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 27 ஏப்ரில் 1955
*மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் மேன்மைதங்கிய 2ம் எலிசபெத் மகாராணியாரால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 07 ஜூன் 1955
கலைக்கப்பட்டது 18 பெப்ரவரி 1956
*அதி மேதகு சேர். ஒலிவர் குணதிலகவினால், அவர் ஆளுநர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், அரியாசனத்திலிருந்து, பாராளுமன்றத்தின் இரு சபைகளுக்கும் வழங்கப்பட்ட முதலாவது உரை

 

மூன்றாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 19 ஏப்ரில் 1956
அழைப்பு 20 ஏப்ரில் 1956
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 03 மே 1957
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 13 ஜூன் 1957
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 15 மே 1958
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 04 ஜூன் 1958
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 23 மே 1959
*மூன்றாவது கூட்டத்தொடருக்கான நியமிக்கப்பட்ட அழைப்புத் திகதி 12 ஜுன் 1958 ஆகும்.எனினும் அவசர காலச் சட்டப் பிரகடனத்துக்காக 04 ஜூன் 1958 அன்றே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 30 ஜூன் 1959
கலைக்கப்பட்டது 05 டிசம்பர் 1959

 

நான்காவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை

 
ஆறாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 30 மார்ச் 1960
அழைப்பு 06 ஏப்ரில் 1960
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 23 ஏப்ரில் 1960

 

ஐந்தாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 05 ஆகஸ்ட் 1960
அழைப்பு 12 ஆகஸ்ட் 1960
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 04 ஜூலை 1961
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 13 ஜூலை 1961
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 1962 ஜூன 20
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 11 ஜூலை 1962
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 06 மே 1963
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 17 ஜூலை 1963
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 12 மார்ச் 1964
*அதி மேதகு வில்லியம் கொப்பல்லாவ அவர்களால், அவர் ஆளுநர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், அரியாசனத்திலிருந்து, பாராளுமன்றத்தின் இரு சபைகளுக்கும் வழங்கப்பட்ட முதலாவது உரை
 
ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 02 ஜூலை 1964
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 12 நொவெம்பர் 1964
 
ஆறாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 20 நொவெம்பர் 1964
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 17 டிசம்பர் 1964 (வர்த்தமானி இல. 14259)

 

ஆறாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 05 ஏப்ரில் 1965
அழைப்பு 09 ஏப்ரில் 1965
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 22 ஜூன் 1966
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 08 ஜூலை 1966
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 20 ஜூன் 1967
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 08 ஜூலை 1967
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 22 ஜூன் 1968
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 07 ஜூலை 1968
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 25 ஜூன் 1969
 
ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 10 ஜூலை 1969
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 25 மார்ச் 1970 (வர்த்தமானி இல. 14898)

 

ஏழாவது பாராளுமன்றம் - பிரதிநிதிகள் சபை

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 07 ஜூன் 1970
அழைப்பு 14 ஜூன் 1970
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 23 மார்ச் 1971
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 28 மார்ச் 1971
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 22 மே 1972
22 மே 1972 இல் இலங்கை அரசியலமைப்புப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பாராளுமன்றம் அரச பேரவையானது.

 

முதலாவது அரசுப் பேரவை

முதலாவது கூட்டம் 22 மே 1972
அழைப்பு 10 பெப்ரவரி 1977
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 18 மே 1977 (வர்த்தமானி இல. 265/8)

 

இரண்டாவது அரசுப் பேரவை

அழைப்பு 04 ஆகஸ்ட் 1977
பாராளுமன்ற முடிவு 07 செப்டெம்பர் 1978

இரண்டாவது அரசுப் பேரவையின் முதலாவது கூட்டத்திற்கான திகதியாக 26 ஆகஸ்ட் 1977 நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் ஜுலை மாதப் பொதுத் தேர்தலைத் தொடர்ந்து புதிய பிரதம அமைச்சரான திரு. ஜெ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள், 1977 ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதி தேசிய அரசுப் பேரவை கூடுவதற்கு அழைப்புவிடுக்குமாறு சனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். - 28.07.77 இன் வர்த்தமானி இல. 275/15

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் முதலாவது பாராளுமன்றம்

07 செப்டெம்பர் 1978 அன்று இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்புப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அரசுப் பேரவை பாராளுமன்றமானது.

22 டிசம்பர் 1982 அன்று மக்கள் கருத்தறி வாக்கெடுப்பொன்றின்ன் மூலம், மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அரசியலமைப்பின் நான்காவது திருத்தத்தின்படி, முதலாவது பாராளுமன்றம் 4 ஆகஸ்ட் 1989 வரை நீடிக்கப்பட்டது. ஆனால், சனாதிபதித் தேர்தலுக்கு அடுத்த நாளான, 20 டிசம்பர் 1982 அன்றே கலைக்கப்பட்டது.
 
முதலாவது கூட்டம்
முதலாவது கூட்டம் 07 செப்டெம்பர் 1978
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 26 மார்ச் 1982
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
கலைக்கப்பட்டது 29 ஏப்ரில் 1982
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 07 ஜனவரி 1983
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 09 பெப்ரவரி 1983
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 19 ஜனவரி 1984
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 23 பெப்ரவரி 1984
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 25 ஜனவரி 1985
 
ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 20 பெப்ரவரி 1985
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 31 ஜனவரி 1986
 
ஆறாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 20 பெப்ரவரி 1986
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 27 ஜனவரி 1987 (27.01.87 வர்த்தமானி 438/2)
 
ஏழாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 19 பெப்ரவரி 1987(27.01.87 வர்த்தமானி 438/3)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 22 ஜனவரி 1988 (22.01.88 வர்த்தமானி 489/38)
 
எட்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 25 பெப்ரவரி 1988(22.01.88 வர்த்தமானி 489/38)
கலைக்கப்பட்டது 20 டிசம்பர் 1988 (20.12.88 வர்த்தமானி 537/2)

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் இரண்டாவது பாராளுமன்றம்

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 09 மார்ச் 1989
அரசுப் பேரவை முடிவுற்றது 23 மார்ச் 1990 (23.03.90 வர்த்தமானி 602/21)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 04 ஏப்ரில் 1990(23.03.90 வர்த்தமானி 602/22)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 21 மார்ச் 1991(21.03.91 வர்த்தமானி 654/13)
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 19 ஏப்ரில் 1991 (21.03.91 வர்த்தமானி 654/14)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 30 ஆகஸ்ட் 1991 (30.08.91 வர்த்தமானி 677/15)
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 24 செப்டெம்பர் 1991 (30.08.91 வர்த்தமானி 677/16)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 23 மார்ச் 1993 (23.03.93 வர்த்தமானி 759/4)
 
ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 22 ஏப்ரில் 1993 (23.03.93 வர்த்தமானி 759/5)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 24 ஜூன் 1994 (24.06.94 வர்த்தமானி 824/18)

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மூன்றாவது பாராளுமன்றம்

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
முதலாவது கூட்டம் 25 ஆகஸ்ட் 1994 (24.08.94 வர்த்தமானி 833/9)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 15 டிசம்பர் 1994 (15.12.94 வர்த்தமானி 849/16)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 06 ஜனவரி 1995 (15.12.94 வர்த்தமானி 849/16)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 12 ஜனவரி 1996 (12.01.96 வர்த்தமானி 905/15)
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 09 பெப்ரவரி 1996 (12.01.96 வர்த்தமானி 905/16)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 18 ஆகஸ்ட் 2000 (18.08.2000 வர்த்தமானி 1145/26)

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நான்காவது பாராளுமன்றம்

 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 18 ஒக்டோபர் 2000 (18.08.2000 வர்த்தமானி 1145/26)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 27 ஒக்டோபர் 2000 (27.10.2000 வர்த்தமானி 1155/17)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 09 நொவெம்பர் 2000 (27.10.2000 வர்த்தமானி 1155/17
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 10 ஜூலை 2001 (10.07.2001 வர்த்தமானி 1192/14)
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
*அழைப்பு 06 செப்டெம்பர் 2001 (02.09.2001 வர்த்தமானி 1199/31)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 10 ஒக்டோபர் 2001 (10.10.2001 வர்த்தமானி 1205/12)
*மூன்றாவது கூட்டத்தொடருக்கான நியமிக்கப்பட்ட அழைப்புத் திகதி 07 செப்டெம்பர் 2001 ஆகும்.எனினும் தகுதிகாண் பாராளுமன்றம் (JVP+PA) ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக JVP இனர் விடுத்த வேண்டுகோளையடுத்து 06 செப்டெம்பர் 2001 அன்றே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஐந்தாவது பாராளுமன்றம்
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 19 டிசம்பர் 2001 (12.12.2001 வர்த்தமானி 1214/23)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 3 நொவெம்பர் 2003 (03.11.2003 வர்த்தமானி 1313/06)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 19 நொவெம்பர் 2003 (03.11.2003 வர்த்தமானி 1313/06)
கலைக்கப்பட்டது 07 பெப்ரவரி 2004 (07.02.2004 வர்த்தமானி 1326/13)

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஆறாவது பாராளுமன்றம்
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 22 ஏப்ரில் 2004 (08.04.2004 வர்த்தமானி 1335/20)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 21 நொவெம்பர் 2005 (21.11.2005 வர்த்தமானி 1420/1)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 25 நொவெம்பர் 2005 (21.11.2005 வர்த்தமானி 1420/1)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 06 மே 2008 (06.05.2008 வர்த்தமானி 1548/18)
 
மூன்றாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 05 ஜூன் 2008 (06.05.2008 வர்த்தமானி 1548/19)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 17 மே 2009 (17.05.2009 வர்த்தமானி 1601/40)
 
நான்காவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 19 மே 2009 (17.05.2009 வர்த்தமானி 1601/41)
கலைக்கப்பட்டது 09 பெப்ரவரி 2010 (09.02.2010 வர்த்தமானி 1640/16)
(அவசகாலப் பிரகடனம் விடுக்கப்பட்டதை பாராளுமன்றத்துக்கு அறிவிக்கும் பொருட்டு) பாராளுமன்றம் 2010 மார்ச் 09ஆம் திகதியன்று மீண்டும் கூட்டப்பட்டது – 02.03.2010 வர்த்தமானி 1643/20

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம்
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 22 ஏப்ரில் 2010 (05.04.2010 வர்த்தமானி 1648/2 மற்றும் 08.04.2010 வர்த்தமானி 1648/14)
கலைக்கப்பட்டது 26 ஜூன் 2015 (26.06.2015 வர்த்தமானி 1920/38)

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
 
முதலாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 01 செப்டெம்பர் 2015 (26.08.2015 வர்த்தமானி 1929/13)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 12 ஏப்ரல் 2018 (12.04.2018 வர்த்தமானி 2066/43)
 
இரண்டாவது கூட்டத்தொடர்
அழைப்பு 08 மே 2018 (12.04.2018 வர்த்தமானி 2066/43)
ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 27 ஒக்டோபர் 2018 (27.10.2018 வர்த்தமானி 2094/45)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2018-10-30 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom