இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

“தேசிய கணக்காய்வு”சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது

திகதி : 2018-04-03

காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசாங்கக் கட்சி முதற்கோலாசானுமான, கௌரவ கயந்த கருணாதிலக்க அவர்கள் இன்று “தேசிய கணக்காய்வு”எனும் சட்டமூலத்தை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்தார். கணக்காய்வுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்கள், கடமைகள் மற்றும் பணிகளுக்கும்; தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகத்தையும் இலங்கை அரச கணக்காய்வுச் சேவையையும் தாபிப்பதற்கும் ஏற்பாடுசெய்வதற்கும்; பகிரங்க நிதி மீது கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் பங்களிப்பைக் குறித்துரைப்பதற்கும்; அத்துடன் அவற்றுடன் தொடர்புபட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநோ்விளைவான விடயங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கும் இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அரச நிதி தொடர்பாக கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கடமையினையும் இது குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது.

 

சட்டமூலம் (வர்த்தமானி அறிவிப்பு) பதிவிறக்குக

 

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom