இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
அரச தொழில்முயற்சி மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பாராளுமன்றச் சபை முதல்வரும்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மகநுவர
பிறந்த திகதி : 1948-02-02
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0812203008
இல. 40,
தங்கொல்ல வீதி,
கண்டி.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0813848600
இல. 121/1, பஹலவெல வீதி,பெலவத்த,
பத்தரமுல்ல.
kiriella_l@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • தெரிவுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
123 10

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom