இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (கலாநிதி) சரத் அமுணுகம, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1939-07-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : அரச உத்தியோகத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0812499703
இல. 221,
கலகெதர வீதி,
நுகவெல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112586789
இல. 50/1,சிறிபா வீதி,
கொழும்பு 05.
amunugama_s@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
68 61

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom