இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (கலாநிதி) சரத் அமுணுகம, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
விசேட பணிப்பொறுப்புக்களுக்கான அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1939-07-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : அரச உத்தியோகத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0812499703
இல. 221,
கலகெதர வீதி,
நுகவெல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112586789
இல. 50/1,சிறிபா வீதி,
கொழும்பு 05.
amunugama_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
49 23

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom