இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ கருணாரத்ன பரணவிதான, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பிரதி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
இரத்தினபுரி
பிறந்த திகதி : 1968-06-02

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0716835810
1141/1, 2 ஆவது ஒழுங்கை,
தம்மோதய மாவத்தை,
பத்தரமுல்லை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112554578
paranawithana_k@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
59 13

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom