இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ அ. அரவிந்த் குமார், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
பதுளை
பிறந்த திகதி : 1954-11-17

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0712224455
இல. 19,
பதுளபிட்டிய வீதி,
பதுளை
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112930069
இல. 271/19, ரெஸ்டா காடன்,கெரவலபிட்டிய,
வத்தளை.
aravindh_k@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
114 15

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom