இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0777885413
இல. 231/12ஏ, முதலாம் ஒழுங்கை,
கலபலுவாவ,
ராஜகிரிய.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0777885413
jayampathy_w@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • நிலையியற் கட்டளைகள் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
119 10

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom