இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ அநுராத ஜயரத்ன, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மகநுவர
பிறந்த திகதி : 1985-12-22

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0718009009
தொழுவ,
கம்பளை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0719185185
இல. 172/14ஈ,பொல்ஹேங்கொட,
கொழும்பு 05.
anuradha_j@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
94 35

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom