இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ பிரசன்ன ரணதுங்க, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கம்பகா
பிறந்த திகதி : 1967-01-01

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0332222406
இல. 180,
மினிவாங்கொட வீதி,
உடுகம்பொல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0777772520
இல. 700/108,பெரேரா மாவத்தை,
தலவதுகொட.
ranatunga_p@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • அரசாங்கக் கணக்குக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
96 33

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom