இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ ஹர்ஷண ராஜகருணா, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கம்பகா
பிறந்த திகதி : 1980-02-27

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0332267081
"சிறிரத பவன",
மில்லதே,
கிரிந்திவெல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0332267081
இல. 99/4,றொஸ்மிட் பிளேஸ்,
கொழும்பு 07.
harshana_r@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
68 23

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom