இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ எஸ்.எம். மரிக்கார், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கொழும்பு
பிறந்த திகதி : 1977-01-12

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0777886665
இல.149/2,
அவிஸ்ஸாவளை வீதி,
வெல்லம்பிடிய.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112533169 / 0112572422
marikkar_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
97 32

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom