இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ இரான் விக்கிரமரத்ன, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கொழும்பு
பிறந்த திகதி : 1957-10-21
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : கிறிஸ்தவம்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112513795
16/9,
அவெரிஹேன வீதி,
கொழும்பு 05.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0113188950
eran_wickramaratne@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • அரசாங்கக் கணக்குக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
112 17

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom