இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (டாக்டர்) ரமேஷ் பதிரண, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
காலி
பிறந்த திகதி : 1969-12-05
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : மருத்துவர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0912248505
70/1,
சில்வரின், கிதுலம்பிட்டிய வீதி,
காலி.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112773811
322/11 ஏ,உத்துவன்கந்த வீதி,
தலவத்துகொட.
pathirana_r@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • கல்வி மற்றும் மனித வள அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
57 34

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom