இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ பழனி திகாம்பரம், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
நுவரெலியா
பிறந்த திகதி : 1967-01-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து
தொழில் / உத்தியோகம் : வர்த்தகர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0712151734
மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்ற
இல. 45, சென் மைக்கல்ஸ் வீதி,
கொழும்பு 03.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112581185
thigambaram_p@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • சபைக்குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
60 69

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom