இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ எச்.எம்.எம். ஹரீஸ், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
அரச தொழில்முயற்சி மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
திகாமடுல்ல
பிறந்த திகதி : 1971-09-06
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0672223462
இல. 11 பீ,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டுத் திட்டம்,
மாதிவெல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர, கோட்டே.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112778491
harees_h@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
61 68

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom