இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ விதுற விக்கிரமநாயக்க, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
களுத்துறை

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0342264477
348,
பாணந்துறை வீதி,
ஹொரனை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0342264654
wickramanayaka_v@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பொது மனுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
65 64

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom