இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (டாக்டர்) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்ளே, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கம்பகா
பிறந்த திகதி : 1960-10-29
சமுதாய அந்தஸ்து : விதவை
சமயம் : உரோமன் கத்தோலிக்கர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0312277130
276/1,
வெலிஹேன,
கொச்சிக்கடை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0312277130
30/24,லொன்டன் இடம்,
கொழும்பு 07.
fernandopulle_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
81 48

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom