இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ திலங்க சுமதிபால, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1964-05-03
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112697106
59,
ஆனந்த இராஜகருணா மாவத்தை,
கொழும்பு 10.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112695963
thilanga@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
63 9

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom