இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ தருமலிங்கம் சித்தார்தன், பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
வன்னி
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்
தொழில் / உத்தியோகம் : கணக்காளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112586289
இல. 16,
ஹெயிஜ் வீதி,
கொழும்பு 04.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0777952707

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
34 57

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom