இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ தருமலிங்கம் சித்தார்தன், பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
வன்னி
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்
தொழில் / உத்தியோகம் : கணக்காளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112586289
இல. 16,
ஹெயிஜ் வீதி,
கொழும்பு 04.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0777952707

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • தெரிவுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
49 80

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom