இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ றிஸாட் பதியுதீன், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அலுவல்கள் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
வன்னி
பிறந்த திகதி : 1972-11-27
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்
தொழில் / உத்தியோகம் : குடிசார் பொறியியலாளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112503889
37 சீ,
ஸ்டான்மோ கிரசன்ட்,
கொழும்பு 07.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112503889
rishad_b@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • தெரிவுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
76 53

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom