கௌரவ ஜே.சீ. அலவத்துவல, பா.உ.

Print
கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
குருணாகல்
பிறந்த திகதி : 1966-02-18
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0777530448
கண்டி வீதி,
மில்லவ,
குருணாகல்.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0777530448
alawathuwala_j@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
118 11