இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி, பா.உ.

பிறந்த திகதி : 1971-10-19
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112896394
இல. 464/20, பன்னிபிடிய வீதி,
பெலவத்தை,
பத்தரமுல்லை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
2746718
handunnetti_s@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
63 28

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom