இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ ரஊப் ஹகீம், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மகநுவர
பிறந்த திகதி : 1960-04-13
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
இல. 263,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112375149
hakeem_r@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
78 13

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom