இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (திருமதி) பவித்ராதேவி வன்னிஆரச்சி, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
இரத்தினபுரி
பிறந்த திகதி : 1964-11-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0452275585
இல. 18/228,
3 ஆவது குறுக்கு வீதி, எவர்கிரீன் பூங்கா, தாபரே மாவத்தை,
நாராஹென்பிட, கொழும்பு 05.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112585827
wanniarachchi_p@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
59 70

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom