இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ அமீர் அலி சிஹாப்தீன், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மட்டக்களப்பு
பிறந்த திகதி : 1961-12-20
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0652257303
பஸார் பள்ளிவாயல் வீதி,
ஓட்டமாவடி 01.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112588097
சி/52,கெப்பட்டிப்பொல மாவத்தை,
கொழும்பு 05.
ameerali_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
78 51

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom