இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ நிமல் சிறிபால த சில்வா, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சேவைகள் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
பதுளை
பிறந்த திகதி : 1944-09-06
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0552229892
இல. 24/18,
ஆம்.எம். குணவர்தன மாவத்தை,
பதுளை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112695600
இல. 93/20,எல்விட்டிகல மாவத்தை,
கொழும்பு 08.
silva_n@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • தெரிவுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
98 31

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom