இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-04-18
2017  மேலும் வாசிக்க
2017 ஏப்ரல் 06 மற்றும் 07ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2017-04-06
2017  மேலும் வாசிக்க
ஏப்ரல் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-03-28
2017  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-03-13
2017  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-03-02
2017  மேலும் வாசிக்க
பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-02-13
2017  மேலும் வாசிக்க
பெப்ரவரி மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-01-30
2017  மேலும் வாசிக்க
ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-01-16
2017  மேலும் வாசிக்க
2016 ஒக்டோபர் 27ஆம் திகதிக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2016-10-21
2016 ஒக்டோபர் 27 வியாழக்கிழமை மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல...  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் 20ஆம் திகதிய மற்றும் இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2016-10-10
2016  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் - திருத்தப்பட்டவாறு 2016-10-04
2016  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2016-09-27
2016  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2016-09-13
2016  மேலும் வாசிக்க
2016 செப்டெம்பர் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2016-09-07
2016  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2016-08-26
2016  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom