இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

2018 ஒக்டோபர் 11 மற்றும் 12ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-10-11

2018, ஒக்டோபர் 10ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை மற்றும் 12ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.

2018 ஒக்டோபர் 11 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 அரசியலமைப்பின் கீழ் தீர்மானம்
(இவ்விடயம் 2018.10.09 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2(3) ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 1ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 (i) இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் (கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டத்தின் கீழ் இரு ஒழுங்குவிதிகள்
(ii) இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை

(இவ்விடயங்கள் 2018.10.10 ஆம் திகதிய 40ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 3 முதல் 5 வரையான விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2018 ஒக்டோபர் 12 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 12.30 விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.10.10 ஆம் திகதிய 40ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 6ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 07.30 “மறைந்த கௌரவ மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளினை” நினைவு கூறல் தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐதேக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom