இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-09-26

2018, செப்டெம்பர் 20 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

 

2018 ஒக்டோபர் 09 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 07.30 அரையாண்டு அரசிறை நிலைமை அறிக்கை” தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
(இவ்வறிக்கை 2018.07.17 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது)
 

2018 ஒக்டோபர் 10 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30

இழப்புக்கான எதிரீடுகள் பற்றிய அலுவலகச் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.09.20 ஆம் திகதிய 37ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 18ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)

பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2018 ஒக்டோபர் 11 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 (i) நிதிச் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.09.20 ஆம் திகதிய 37ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 19ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் (கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டத்தின் கீழ் இரு ஒழுங்குவிதிகள்
(இதில் ஒன்று 2018.09.20 ஆம் திகதிய 37ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 6ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுவதுடன் மற்றையது 2018.08.10 ஆம் திகதிய 2083/37 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2018.09.18 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, இப்பிரேரணை 2018.09.21 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2(2)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது)
(iii) இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவ்விடயம் 2018.09.20 ஆம் திகதிய 37ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 7ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2018 ஒக்டோபர் 12 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 05.30 விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.09.20 ஆம் திகதிய 37ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 17ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 05.30 - பி.ப. 07.30 “மறைந்த கௌரவ மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளினை” நினைவு கூறல் தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐதேக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom