இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-09-10

2018, செப்டெம்பர் 06ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

 

2018 செப்டெம்பர் 18 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) வானூர்தி மூலம் ஏற்றிச் செல்லல் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) குடியியல், வான்செலவுச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளைகள்

(இவ்விடயங்கள் 2018.09.06 ஆம் திகதிய 33ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 21 மற்றும் 24ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2018 செப்டெம்பர் 19 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30

(i) பெருந்தோட்டப் பிராந்தியத்துக்கான புதிய கிராமங்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) பிரதேச சபைகள் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இத்தினத்திற்கு முதல் குறித்த துறைசார் மேற்பார்வைக் குழு அதன் கலந்துரையாடலை முடிவுறுத்தி வழங்கியிருக்கும்)
(iii) இலங்கை ஆளணி முகாமை நிறுவகம் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயங்கள் 2018.09.06 ஆம் திகதிய 33ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 20, 16 மற்றும் 22ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)

பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2018 செப்டெம்பர் 20 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 05.30 (i) துறைமுக மற்றும் விமான நிலைய அபிவிருத்தி அறவீட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவ்விடயம் 2018.09.06 ஆம் திகதிய 33ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 25ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் இரு அறிவித்தல்கள்
(இவ்வறிவித்தல் இலக்கங்களான 10/2018 மற்றும் 11/2018 என்பன 2018.06.13 ஆம் திகதிய முறையே 2075/23 மற்றும் 2075/24 ஆம் இலக்க வர்த்தமானிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2018.09.04 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணைகள் 2018.09.07 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2(1)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
(iii) பொருளாதாரச் சேவை விதிப்பனவு (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(iv) சேர் பெறுமதி வரிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதி

(இவ்விடயங்கள் 2018.09.06 ஆம் திகதிய 33ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 1 மற்றும் 2ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 05.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்புப் பிரேரணை (மவிமு)
 

2018 செப்டெம்பர் 21 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 அனுதாபப் பிரேரணைகள்-
(i) மறைந்த கௌரவ எச்.எம். உபதிஸ்ஸ சில்வா, முன்னாள் பாஉ
(ii) மறைந்த கௌரவ எம். திலகரத்ன, முன்னாள் பாஉ
(iii) மறைந்த கௌரவ மங்கள முனசிங்க, முன்னாள் பாஉ
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom