இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-08-14

2018, ஆகஸ்ட் 07 மற்றும் 10ஆம் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

 

2018 ஆகஸ்ட் 21 செவ்வாய்க்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை
 

2018 ஆகஸ்ட் 22 புதன்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை (பொது விடுமுறை - ஹஜ்ஜூப் பெருநாள்)
 

2018 ஆகஸ்ட் 23 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 (i) மதுவரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) அமரதேவ அழகியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையச் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயங்கள் 2018.08.07 ஆம் திகதிய 25ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 23 மற்றும் 22ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)

(iii) உற்பத்தி வரி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் மூன்று கட்டளைகள்
(இக்கட்டளைகள் 2018.04.12, 2018.04.24 மற்றும் 2018.05.15 ஆம் திகதிகளிலான முறையே 2066/40, 2068/9 மற்றும் 2071/16 ஆம் இலக்க வர்த்தமானிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2018.08.07 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணைகள் 2018.08.10 அன்று வெளியிடப்பட்ட 1(7)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2018 ஆகஸ்ட் 24 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.00 மாகாண சபைகளின் தேர்தல் தொகுதி எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை
(2017 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க சட்டத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறான 1988 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 3அ. (11) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் வாக்களிப்பானது முழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுள் (வருகை தராதோர் உட்பட) மூன்றில் இரண்டிற்கு குறையாதவாறு, பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படல் வேண்டும் மற்றும் 2018.08.10 ஆம் திகதிய 28 ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 48ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.00 வாக்களிப்பு
 
பி.ப. 06.30 மணிக்கு படைக்கலச் சேவிதரின் சேவைகள் தொடர்பான குறிப்பு

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom