இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-05-28

2018, மே 24 திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2018 ஜூன் 05 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 07.30 “இந்நாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் தொடர்பாக நிலவும் நெருக்கடிகள்” பற்றிய ஒத்திவைப்பு விவாதம் (மவிமு)
 

2018 ஜூன் 06 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) கடை, அலுவலக ஊழியர் (ஊழியத்தையும் வேதனத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தல்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) மகப்பேற்று நன்மைகள் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயங்கள் 2018.05.24 ஆம் திகதிய 7ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 22 மற்றும் 23ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2018 ஜூன் 07 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 09.30 - மு.ப. 10.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 10.30 - பி.ப. 06.30 மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் ஐந்து அறிவித்தல்கள்
(2018.01.18 ஆம் திகதிய 2054/41 மற்றும் 2054/42 ஆம் இலக்க; 2018.01.23 ஆம் திகதிய 2055/9; 2018.02.21 ஆம் திகதிய 2059/32 ஆம் இலக்க வர்த்தமானிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வறிவித்தல்கள் 2018.05.22 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணை 2018.05.25 அன்று வெளியிடப்பட்ட 1(2)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

2018 ஜூன் 08 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 09.30 - மு.ப. 10.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 10.30 - பி.ப. 06.30 தேசிய பாதுகாப்பு நிதியம் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.05.24 ஆம் திகதிய 7ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 17ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom