இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-01-23

2018, ஜனவரி 22 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 ஜனவரி 23ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் 24ஆம் திகதி புதன்கிழமைகளில் பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.

2018 ஜனவரி 23 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
 

2018 ஜனவரி 24 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30

(i) கடற்றொழில் (வெளிநாட்டு மீன்பிடி வள்ளங்களை ஒழுங்குபடுத்தல்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) மிகைப்பொருள் திணிப்பெதிர்ப்பு மற்றும் எதிரீட்டுத்தீர்வைகள் சட்டமூலம் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட விவாதம் தொடரப்படவுள்ளது
(iii) முற்பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் சட்டமூலம் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட விவாதம் தொடரப்படவுள்ளது


(இவ்விடயங்கள் 2017.12.11 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 8ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் முறையே 4, 1 மற்றும் 2ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)

பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom