இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

டிசம்பர் 11ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

திகதி : 2017-12-09

2017, டிசம்பர் 07ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியன்று பின்வரும் விடயத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :

 

2017 டிசம்பர் 11 திங்கட்கிழமை

மு.ப. 09.30 - மு.ப. 10.30 (i) ஒதுக்கீட்டு (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(2017.12.05 ஆம் திகதிய 7(10)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 1 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) மிகைப்பொருள் திணிப்பெதிர்ப்பு மற்றும் எதிரீட்டுத்தீர்வைகள் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(iii) முற்பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(மேற்சொன்ன இரு சட்டமூலங்களும் 2017.12.07 ஆம் திகதிய 230ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் 20 மற்றும் 21ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
(iv) மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்
(மதுவரி அறிவித்தல் இலக்கம் 999)
(2017.12.05 ஆம் திகதிய 7(10)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 3 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(v) விசேட வியாபாரப் பண்ட அறவீட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் இரு கட்டளைகள்
(2017.12.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்படவிருந்த 2017.11.30 ஆம் திகதிய 7(9)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 5 மற்றும் 6ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom