இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செப்டெம்பர் 26 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

திகதி : 2017-09-22

2017, செப்டெம்பர் 21ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 செப்டெம்பர் 26ஆந் திகதியன்று பின்வரும் விடயத்தை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :

 

2017 செப்டெம்பர் 26 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 06.30 (i) ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(மேற்சொன்ன கட்டளை 2017.08.01 ஆம் திகதிய 2030/19 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு 2017.09.19 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது)
(ii) மீள ஒப்படைத்தல் சட்டத்தின் கீழ் நான்கு கட்டளைகள்
(இவ்விடயம் 2017.09.21 ஆம் திகதிய 199ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 7 முதல் 10 வரையான விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom