இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-08-29

2017, ஆகஸ்ட் 24 மற்றும் 25ஆந் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2017 செப்டெம்பர் 05 செவ்வாய்க்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை (பொது விடுமுறை தினம் - போயா தினம்)
 

2017 செப்டெம்பர் 06 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) உற்பத்தி வரி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவை 2017.06.09, 2017.06.19 மற்றும் 2017.07.11 ஆம் திகதிகளிலான 2022/30, 2024/1 மற்றும் 2027/7 ஆம் இலக்க வர்த்தமானிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2017.08.22 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணைகள் 2017.08.25 அன்று வெளியிடப்பட்ட 7(1)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)

(ii) முத்திரைத் தீர்வை (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவ்விடயம் 2017.08.25 ஆம் திகதிய 193ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 3ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)

(iii) தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2017.08.25 ஆம் திகதிய 193ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 22ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுவதோடு 2017.06.14 ஆம் திகதிய 2023/30 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2017.08.22 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணை 2017.08.25 அன்று வெளியிடப்பட்ட 7(1)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது)
 

2017 செப்டெம்பர் 07 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 09.30 - மு.ப. 10.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 10.30 - பி.ப. 07.30 உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2017.08.25 ஆம் திகதிய 193ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 2ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
 

2017 செப்டெம்பர் 08 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 ஏழு தனியார் உறுப்பினர் பிரேரணைகள்
(i) கெளரவ புத்திக பதிரண அவர்களின் பிரேரணை
(பா. 10/'15)
(ii) கெளரவ லக்கி ஜயவர்தன அவர்களின் பிரேரணை (பா. 156/'15)
(iii) கெளரவ எஸ்.எம். மரிக்கார் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 169/'16)
(iv) கெளரவ அப்துல்லா மஹரூப் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 183/'16)
(v) கெளரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களின் பிரேரணை (பா. 191/'17)
(vi) கெளரவ (திருமதி) ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர அவர்களின் பிரேரணை (பா. 192/'17)
(vii) கெளரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் பிரேரணை (பா. 195/'17)
(மேற்சொன்ன பிரேரணைகள் 2017.08.11 அன்று வெளியிடப்பட்ட 7ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom