இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-06-13

2017, ஜூன் 05 மற்றும் 09ஆந் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2017 ஜூன் 20 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவ்விடயம் 2017.06.09 ஆம் திகதிய 172ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 155ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றமதிகள் (கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2019/24ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டதுடன் 2017.06.07 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இது பற்றிய பிரேரணை 2017.06.09 அன்று வெளியிடப்பட்ட 6(3)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2017 ஜூன் 21 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 காணாமற்போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தாபித்தலும், நிர்வகித்தலும், பணிகளை நிறைவேற்றுதலும்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2017.05.26 ஆம் திகதிய 169ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 3ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

2017 ஜூன் 22 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் இரு அறிவித்தல்கள்
(இவ்வறிவித்தல்கள் 1997/16 மற்றும் 1998/7 ஆம் இலக்கங்களிலான அதிவிசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் முறையே 2016.12.15 மற்றும் 2016.12.20 ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இது பற்றிய பிரேரணைகள் 2017.06.09 அன்று வெளியிடப்பட்ட 6(3)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2017 ஜூன் 23 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 அனுதாபப் பிரேரணைகள்-
(i) மறைந்த கௌரவ ஆரியரத்ன ஜயதிலக, முன்னாள் பா.உ.,
(ii) மறைந்த கௌரவ சந்திர ரனதுங்க, முன்னாள் பா.உ.,
(iii) மறைந்த கௌரவ மைத்திரிபால ஹேரத், முன்னாள் பா.உ.,
(iv) மறைந்த கௌரவ ஏ.எம்.எஸ். அதிகாரி, முன்னாள் பா.உ.,
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom