இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

2017 ஏப்ரல் 06 மற்றும் 07ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-04-06

2017, ஏப்ரல் 04ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2017 ஏப்ரல் 06ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை மற்றும் 07ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.

2017 ஏப்ரல் 06 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 03.00 "ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் அமர்வுகள்" தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
 

2017 ஏப்ரல் 07 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 12.30 ஒத்திவைக்கப்பட்ட முன்னாள் பிரதம அமைச்சரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மறைந்த கௌரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் மீதான அனுதாபப் பிரேரணையின் தொடர்ச்சி
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 06.30 (i) மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் இரு அறிவித்தல்கள்
(இவ்விடயம் 2017.04.04 ஆம் திகதிய 158ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 3 ஆம் மற்றும் 4ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
(ii) விளையாட்டில் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட்டிற் கெதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2017.04.04 ஆம் திகதிய 158ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 5 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(iii) புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் மீதான தேசிய அதிகாரசபைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2017.04.04 ஆம் திகதிய 158ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 6 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom