இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற ஆயுட் காலங்கள்

முதலாவது அரசுப் பேரவை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 04 மே 1931
பொதுத் தேர்தல் 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ஜூன் 1931 (7 நாட்கள்)
கலைப்பு 07 டிசெம்பர் 1935
ஆயுட் காலம் 4 வருடம் 5 மாதம் 1 நாள்
   
இரண்டாவது அரசுப் பேரவை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 15 ஜனவரி 1936
பொதுத் தேர்தல் 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 பெப்ரவரி மற்றும்
02, 03, 05, 07 மார்ச் 1936 (11 நாட்கள்)
கலைப்பு 04 ஜூலை 1947
ஆயுட் காலம் 11 வருடம் 3 மாதம் 18 நாள்
   
முதலாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 26 ஜூலை 1947
பொதுத் தேர்தல் 23, 25, 26, 27, 28, 30 ஓகஸ்ட் மற்றும் 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 செப்ட் 1947 (19 நாட்கள்)
முதலாவது கூட்டம் 14 ஓகஸ்ட் 1947
கலைப்பு 08 ஏப்ரில் 1952
ஆயுட் காலம் 4 வருடம் 5 மாதம் 25 நாட்கள்
   
இரண்டாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 28 ஏப்ரில் 1952
பொதுத் தேர்தல் 24, 26, 28, 30 மே 1952 (4 நாட்கள்)
முதலாவது கூட்டம் 09 ஜூன் 1952
கலைப்பு 18 பெப்ரவரி 1956
ஆயுட் காலம் 3 வருடம் 8 மாதம் 10 நாட்கள்
   
மூன்றாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 08 மார்ச் 1956
பொதுத் தேர்தல் 5, 7, 10 ஏப்ரில் 1956 (3 நாட்கள்)
முதலாவது கூட்டம் 19 ஏப்ரில் 1956
கலைப்பு 05 டிசெம்பர் 1959
ஆயுட் காலம் 3 வருடம் 7 மாதம் 17 நாட்கள்
   
நான்காவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 04 ஜனவரி 1960
பொதுத் தேர்தல் 19 மார்ச் 1960
முதலாவது கூட்டம் 30 மார்ச் 1960
கலைப்பு 23 ஏப்ரில் 1960
ஆயுட் காலம் 24 நாட்கள்
(நான்காவது பாராளுமன்றத்திற்கு, பொதுத்தேர்தல் முதற் தடவையாக ஒரே நாளில் நடத்தப்பட்டது)
 
ஐந்தாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 20 மே 1960
பொதுத் தேர்தல் 20 ஜூலை 1960
முதலாவது கூட்டம் 05 ஓகஸ்ட் 1960
கலைப்பு 17 டிசெம்பர் 1964
1964.12.17 ஆம் திகதிய 14259 இலக்க வர்த்தமானி
ஆயுட் காலம் 4 வருடம் 4 மாதம் 13 நாட்கள்
   
ஆறாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 11 ஜனவரி 1965
பொதுத் தேர்தல் 22 மார்ச் 1965
முதலாவது கூட்டம் 05 ஏப்ரில் 1965
கலைப்பு 25 மார்ச் 1970
வர்த்தமானி இல. 14898/7 25.03.70 திகதியிடப்பட்டது
ஆயுட் காலம் 4 வருடம் 11 மாதம் 20 நாட்கள்
   
ஏழாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 23 ஏப்ரில் 1970
பொதுத் தேர்தல் 27 மே 1970
முதலாவது கூட்டம் 07 ஜூன் 1970
ஆயுட் காலம் 1 வருடம் 11 மாதம் 15 நாட்கள்
(1972 மே 22 ஆம் திகதி இலங்கையின் அரசியலமைப்பு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதோடு, தேசிய அரசுப் பேரவையானது ஏழாவது பாராளுமன்றத்தை அகற்றி அதனிடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டது)
 
முதலாவது தேசிய அரசுப் பேரவை
முதலாவது கூட்டம் 22 மே 1972
கலைப்பு 18 மே 1977
வர்த்தமானி இல. 265/8 18.05.77 திகதியிடப்
பட்டது
ஆயுட் காலம் 4 வருடம் 11 மாதம் 26 நாட்கள்
   
இரண்டாவது தேசிய அரசுப் பேரவை
வேட்புமனுத் தாக்கல் 06 ஜூன் 1977
பொதுத் தேர்தல் 21 ஜூலை 1977
முதலாவது கூட்டம் 04 ஓகஸ்ட் 1977
ஆயுட் காலம் 1 வருடம் 1 மாதம் 3 நாட்கள்
(1978 செப்டெம்பர் 07 ஆம் திகதி இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதோடு, முதலாவது பாராளுமன்றம் இரண்டாவது தேசிய அரசுப் பேரவையை அகற்றி அதனிடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டது)
 

இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் முதலாவது பாராளுமன்றம்

முதலாவது கூட்டம் 07 செப்டெம்பர் 1978
(அரசியலமைப்பின் 4வது திருத்தத்தின் மூலம் * (அரசியலமைப்பின் 4வது திருத்தத்தின் மூலம் *முதலாவது பாராளுமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் 04 ஆகஸ்ட் 1989 வரை நீடிக்கப்பட்டது )
*22 டிசெம்பர் 1982 - மக்கள் தீர்ப்பு
கலைப்பு 20 டிசெம்பர் 1988
வர்த்தமானி இல. 537/2, 20.12.88 திகதியிடப்
பட்டது
ஆயுட் காலம் 10 ஆண்டுகள் 3 மாதங்கள் 13 நாட்கள்
   
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் இரண்டாவது பாராளுமன்றம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் 06 ஜனவரி 1989
வர்த்தமானி இல. 537/2, 20.12.88 திகதியிடப்
பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 15 பெப்ரவரி 1989
வர்த்தமானி இல. 537/2, 20.12.88 திகதியிடப்
பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 09 மார்ச் 1989
வர்த்தமானி இல. 537/2, 20.12.88 திகதியிடப் பட்டது
கலைப்பு 24 ஜூன் 1994
வர்த்தமானி இல. 824/18, 24.06.94 திகதியிடப்
பட்டது
ஆயுட் காலம் 5 ஆண்டுகள் 3 மாதங்கள் 15 நாட்கள்
   
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மூன்றாவது பாராளுமன்றம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் 11 ஜூலை 1994
வர்த்தமானி இல. 824/18, 24.06.94 திகதியிடப்
பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 16 ஆகஸ்ட் 1994
வர்த்தமானி இல. 824/18, 24.06.94 திகதியிடப்
பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 25 ஆகஸ்ட் 1994
வர்த்தமானி இல. 833/9, 24.08.94 திகதியிடப்
பட்டது
கலைப்பு 18 ஆகஸ்ட் 2000
வர்த்தமானி இல. 1145/26, 18.08.2000 திகதியிடப்
பட்டது
ஆயுட் காலம் 5 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் 23 நாட்கள்
   
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நான்காவது பாராளுமன்றம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் 28 ஆகஸ்ட் 2000 - 04 செப்டெம்பர் 2000
வர்த்தமானி இல. 1145/26, 18.08.2000 திகதியிடப் பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 10 ஒக்டோபர் 2000
வர்த்தமானி இல. 1145/26, 18.08.2000 திகதியிடப் பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 18 ஒக்டோபர் 2000 , பி.ப 2:30.
கலைப்பு 10 ஒக்டோபர் 2000
வர்த்தமானி இல. 12055/12, 10.10.2001 திகதியிடப்
பட்டது
ஆயுட் காலம் 11 மாதங்கள் 22 நாட்கள்
   
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஐந்தாவது பாராளுமன்றம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் 20 ஒக்டோபர் 2001 - 27 ஒக்டோபர் 2001
வர்த்தமானி இல. 1205/12, 10.10.2001
திகதியிடப் பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 05 டிசெம்பர் 2001
வர்த்தமானி இல. 1205/12, 10.10.2001
திகதியிடப் பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 19 டிசெம்பர் 2001
வர்த்தமானி இல. 1214/23, 12.12.2001
திகதியிடப் பட்டது
கலைப்பு 07 பெப்ரவரி 2004
வர்த்தமானி இல. 1326/13, 07.02.2004
திகதியிடப் பட்டது
ஆயுட் காலம் 2 ஆண்டுகள் 1 மாதம் 18 நாட்கள்
   
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஆறாவது பாராளுமன்றம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் 17 பெப்ரவரி 2004 - 24 பெப்ரவரி 2004
வர்த்தமானி இல. 1326/13, 07.02.2004
திகதியிடப் பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 02 ஏப்ரில் 2004
வர்த்தமானி இல. 1326/13, 07.02.2004
திகதியிடப் பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 22 ஏப்ரில் 2004
வர்த்தமானி இல. 1326/13, 07.02.2004
திகதியிடப் பட்டது
கலைப்பு 09 பெப்ரவரி 2010
வர்த்தமானி இல. 1640/16, 09.02.2010
திகதியிடப்பட்டது
ஆயுட் காலம் 5 ஆண்டுகள் 9 மாதங்கள் 17 நாட்கள்
   

இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம்

வேட்புமனுத் தாக்கல் 19 பெப்ரவரி 2010 - 26 பெப்ரவரி 2010
வர்த்தமானி இல. 1640/16 , 09.02.2010
திகதியிடப் பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 08 மற்றும் 20 ஏப்ரில் 2010
வர்த்தமானி இல. 1640/16, 09.02.2010 திகதியிடப்பட்டது மற்றும்
வர்த்தமானி இல. 1648/16, 10.04.2010 திகதியிடப்பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 22 ஏப்ரில் 2010
வர்த்தமானி இல. 1640/16, 09.02.2010
திகதியிடப்பட்டது
கலைப்பு 26 ஜூன் 2015
வர்த்தமானி இல. 1920/38, 26.06.2015
திகதியிடப்பட்டது
ஆயுட் காலம் 5 வருடம் 2 மாதம் 3 நாட்கள்
   

இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்

வேட்புமனுத் தாக்கல் 06 ஜுலை 2015 - 13 ஜுலை 2015
வர்த்தமானி இல. 1920/38 , 26.06.2015
திகதியிடப் பட்டது
பொதுத் தேர்தல் 17 ஆகஸ்ட் 2015
வர்த்தமானி இல. 1920/38 , 26.06.2015 திகதியிடப்பட்டது
முதலாவது கூட்டம் 01 செப்டெம்பர் 2015
வர்த்தமானி இல. 1929/13, 26.08.2015
திகதியிடப்பட்டது

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2015-09-08 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom