இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் கீழான சுகாதாரம், போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அலுவல்கள் பற்றி உப குழு


குழு செயலாளரை தொடர்பு கொள்க
திருமதி. இந்திரா திஸாநாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) – குழுக்கள்
குழு அலுவலகம்
இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
0112777557
0112777389
chithrani_d@parliament.lk

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom