இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள்

2015 டிசம்பர் 19 அன்று பாராளுமன்றத்தில் தீர்மானமொன்று நிறைவேற்றப்பட்டது, -

i. துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்கள் எனும் புதிய முறைமையொன்றை அறிமுகப்படுத்தல். 2015 டிசம்பர் 19 அன்று சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் (திருத்தங்களுடன்) PDF வடிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
[ தீர்மானத்தை பதிவிறக்கம் செய்க ]

 

(2015 டிசம்பர் 19 ஆம் திகதிய ஹன்சாட் அறிக்கையின் 3206 ஆம் நிரலில் தரப்பட்டுள்ளது)

2015 டிசம்பர் 19 அன்று மேலுமொரு தீர்மானம் பாராளுமன்றத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்டது, -

ii. துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவானது செயற்படுகின்ற கால எல்லையினுள் பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை 104 முதல் 120 வரை (இவ்விரு நிலையியற் கட்டளைகள் உள்ளடங்கலாக) இடைநிறுத்தப்படுதல்.

(2015 டிசம்பர் 19ஆந் திகதிய ஹன்சாட்டில் 3013ஆம் நிரலில் தரப்பட்டுள்ளது.)

நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் கீழே மீளபிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது:

(கௌரவ லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல)

Sir, I move,

"That this Parliament resolves that during the operation of the Sectoral Oversight Committees, Standing Order Nos. 104 to 120 of the Parliament (both inclusive) shall be suspended."

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

 

2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதிய நிலையியற் கட்டளைகளில் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

 

 2017.01.24 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் (8வது பாராளுமன்றம், 1வது கூட்டத்தொடர்) மேற்பார்வைத் திட்டம்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom