இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

குழு செய்திகள்

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு தொடர்பான பட்டறை 2018-10-11
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையில் இன மற்றும் மத நல்லிணக்கம் பற்றிய பாராளுமன்ற தெரிகுழுவின் இரண்டாவது பிராந்திய மாநாடு 2018-10-09
கௌரவ பாராளுமன்றச் சபாநாயகரின் தலைமையில் சங்கைக்குரிய...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றவிசேட குழுவின் இரண்டாவது பிராந்திய மகாநாடு 2018-09-25
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு 2018-08-28
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு 2018-07-31
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்களின் ஐந்தாவது தொடர் 2018-07-19
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய நல்லுறவு பற்றிய பாராளுமன்றக் குழுவின் 2ஆவது மாநாடு 2018-06-29
இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய நல்லுறவு பற்றிய...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சி 2018-06-19
பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும்...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்களின் இரண்டாவது தொடர் 2018-06-04
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்கள் தொடர் 2018-05-09
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் மீதான தெரிகுழு – பத்திரிகையாளர்களுக்கு விளக்கமளித்தல் 2017-08-21
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய...  மேலும் வாசிக்க
நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய கலந்துரையாடல் 2017-07-14
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய...  மேலும் வாசிக்க
துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் தவிசாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு 2017-06-23
இலங்கை பாராளுமன்ற துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின்...  மேலும் வாசிக்க
அரசாங்க கணக்கு குழுவின் கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கான விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் தற்போதைய செயற்பாட்டை மதிப்பிடல் மற்றும் இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழுவின் முனைப்புகளின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் தொடர்பான பட்டறை 2017-06-22
அரசாங்க கணக்கு குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ லசந்த அலகியவன்ன...  மேலும் வாசிக்க
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழச்சிநிரல் மீதான பாராளுமன்றத்தின் தெரிகுழுவின் நான்காவது கூட்டம் 2017-05-25
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom