இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2017 மார்ச் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-23
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மார்ச் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-03-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 பெப்ரவரி 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-02-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜனவரி 27ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-01-27
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜனவரி 26ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-01-26
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom