இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2018 மார்ச் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-03-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மார்ச் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-03-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மார்ச் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-03-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மார்ச் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-03-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 பெப்ரவரி 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-02-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 பெப்ரவரி 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-02-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 பெப்ரவரி 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-02-20
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 பெப்ரவரி 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-02-19
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 பெப்ரவரி 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-02-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜனவரி 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-01-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜனவரி 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-01-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜனவரி 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-01-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom