இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2018 ஜனவரி 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-01-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-05
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 டிசம்பர் 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-12-04
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 30ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-30
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 29ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-29
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 28ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-28
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 27ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-27
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-25
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom