இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2017 ஜூலை 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-25
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-05
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-04
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-20
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-06-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 மே 26ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-05-26
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 மே 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-05-25
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 மே 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-05-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom