இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

2018 ஜுலை 03ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-07-03

கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.


சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள்

‘A’ :  அரசியலமைப்பின் 79 ஆம் இலக்க உறுப்புரையின் பிரகாரம் சட்டமூலங்களுக்கான சான்றுரை எழுதப்படல்
‘B’ :  “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியகளித்தல் (திருத்தம்)” எனும் சட்டமூலம் சம்பந்தமான உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு
‘C’ : “இலங்கையில் அனைவருக்கும் சுகாதாரம் - உலகளாவிய சுகாதார பரப்பை எய்துவதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்கு” தொடர்பான பட்டறை


சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல்

(i)    இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம்─

•    2015 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் இரண்டாவது தொகுதியின் XXIV ஆம் பகுதியையும்; மற்றும்
•    2016 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் இரண்டாவது தொகுதியின் XVIII ஆம் பகுதியையும் XIX ஆம் பகுதியையும்  மற்றும் ஒன்பதாவது தொகுதியின் IV ஆம் பகுதியையும்

(ii)    இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 41ஆ (6) உறுப்புரையின் பிரகாரம் 2017 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டிற்கான (2017.10.01 - 2017.12.31)  எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை; மற்றும்
(iii)    இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 41ஆ (6) உறுப்புரையின் பிரகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டிற்கான (2018.01.01 - 2018.03.31)  கணக்காய்வு சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை


பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல்

(i)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான உணவு ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் செயல்நிறைவேற்று அறிக்கை
(ii)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான காலி மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடத்தின் செயற்றிட்ட அறிக்கை மற்றும் கணக்கு
(iii)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
(iv)    2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழுவின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
(v)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் செயலாற்று அறிக்கை
(vi)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அஞ்சல், அஞ்சல் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகாரங்கள் அமைச்சின் செயல் நிறைவேற்ற அறிக்கை
(vii)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அஞ்சல் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை


குழு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல்

சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்கெதிரான) மற்றும் ஊடகத்துறை பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை அக்குழுவின் தவிசாளர் கெளரவ அஜித் மான்னப்பெரும அவர்கள் சார்பாக அக்குழுவின் உறுப்பினர் கௌரவ ஹேஷான் விதானகே அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.


மனுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்

(i)    கௌரவ எட்வட் குணசேகர                    
(ii)    கௌரவ ஜே.சீ. அலவத்துவல                    
(iii)    கௌரவ ரீ. பீ. ஏக்கநாயக்க                    
(iv)    கௌரவ நிஹால் கலப்பத்தி           -       இரண்டு மனுக்கள்
(v)    கௌரவ அ. அரவிந்த் குமார்                    
(vi)    கௌரவ ஹேஷான் விதானகே

(மனுக்கள் பொதுமனுக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும்)


அதனையடுத்து, 1427 மணியளவில் பாராளுமன்றமானது 2018 ஜூலை 04ஆந் திகதி புதன்கிழமை 1300 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

 

 

 

*  இது ஒரு திருத்தப்படாத பதிப்பாகும். இத்தினத்தின் அலுவல்களின் அதிகார அறிக்கைக்காக தயவுசெய்து ஹன்சாட் அறிக்கையைப் பார்க்கவும்.

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom