இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

2018 ஏப்ரல் 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-04-04

கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.


சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள்

‘A’ :  நம்பிக்கையின்மை பிரேரணை விவாதத்தின் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நடத்தை முறை


சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல்

இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம்─

•    2015 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் இரண்டாவது தொகுதியின் XXIII ஆம் பகுதியையும் ஒன்பதாவது தொகுதியின் VII ஆம் பகுதியையும்; மற்றும்
•    பத்தாவது தொகுதி – விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை – IV ஆம் பகுதி


இன்றைய தினத்திற்கான சபையின் பிரதான அலுவல்கள்

பிரதம அமைச்சரும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சருமான கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் மீது நம்பிக்கையின்மை தொடர்பான பிரேரணை

பெயர்மூல வாக்கெடுப்பிற்கு விடப்பட்டதன் (ஆதரவாக 76; எதிராக 122) பின்னர் நிராகரிக்கப்பட்டது.


அதனையடுத்து, 2204 மணியளவில் பாராளுமன்றமானது 2018 ஏப்ரல் 5ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை 1030 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

 

 

 

*  இது ஒரு திருத்தப்படாத பதிப்பாகும். இத்தினத்தின் அலுவல்களின் அதிகார அறிக்கைக்காக தயவுசெய்து ஹன்சாட் அறிக்கையைப் பார்க்கவும்.

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom