இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-02-07

2018, ஜனவரி 30 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2018 பெப்ரவரி 19 திங்கட்கிழமை

மு.ப. 10.00 - பி.ப. 06.30 (i) பாராளுமன்றத்தின் திருத்தப்பட்ட வரைவு நிலையியற் கட்டளைகள் தொடர்பான அறிக்கை - பரிசீலனை
(ii) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை இறுதி வரைவு - அங்கீகரிப்பதற்கு

(இவ்விடயங்கள் 2018.01.24 ஆம் திகதிய 236ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 4 மற்றும் 5ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
 

2018 பெப்ரவரி 20 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) மதுவரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.01.24 ஆம் திகதிய 236ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 9ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2018.01.25 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 8(2)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 4ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2018 பெப்ரவரி 21 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 ஒத்திவைப்பு விவாதத்தின் தொடர்ச்சி -
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினால் திறைசேரி முறிகளை வழங்குதல் தொடர்பாக பரீட்சித்துப் பார்க்கும் மற்றும் புலனாய்வு செய்யும் ஜனாதிபதி புலனாய்வு ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை; மற்றும்
  • பாரிய மோசடி, ஊழல், அதிகார துஷ்பிரயோகம், அரச சொத்துக்கள் மற்றும் சிறப்புரிமைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்தமை தொடர்பாக விசாரணை செய்ய நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை
(மேற்சொன்ன இரு அறிக்கைகளும் 2018.01.23 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன)
 

2018 பெப்ரவரி 22 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 ஒத்திவைப்பு விவாதத்தின் தொடர்ச்சி -
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினால் திறைசேரி முறிகளை வழங்குதல் தொடர்பாக பரீட்சித்துப் பார்க்கும் மற்றும் புலனாய்வு செய்யும் ஜனாதிபதி புலனாய்வு ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை; மற்றும்/li>
  • பாரிய மோசடி, ஊழல், அதிகார துஷ்பிரயோகம், அரச சொத்துக்கள் மற்றும் சிறப்புரிமைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்தமை தொடர்பாக விசாரணை செய்ய நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை
 

2018 பெப்ரவரி 23 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 (i) தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உப தலைவரின் ஊதியங்கள் மற்றும் ஆணைக்குழு அங்கத்தவர்களின் கொடுப்பனவுகளைத் திருத்தியமைத்தல்
(ii) அரசியலமைப்பின் கீழ் தீர்மானம்
(கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை செலுத்துதல்)
(இவ்விடயங்கள் 2018.01.24 ஆம் திகதிய 236ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 11 மற்றும் 12ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)

(iii) இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(இவ்விடயம் 2018.01.25 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 8(2)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் 7ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)

(iv) மிகைப்பொருள் திணிப்பெதிர்ப்பு மற்றும் எதிரீட்டுத்தீர்வைகள் சட்டமூலம் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட விவாதம் தொடரப்படவுள்ளது
(v) முற்பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் சட்டமூலம் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட விவாதம் தொடரப்படவுள்ளது
(இவ்விடயங்கள் 2018.01.24 ஆம் திகதிய 236ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 2 மற்றும் 3ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom