இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-04-07 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-04-07 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கைப்பணிப்பொருட்கள் சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-04-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-04-06 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை நீதிபதிகள் நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-04-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடியேற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாற்று அறிக்கையும் வருடாந்த கணக்கும்
2017-04-04 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகத்தின் (கடற்றொழில் மற்றும் கடலோட்டு எந்திரவியல் தேசிய நிறுவனம்) வருடாந்த அறிக்கை
2017-04-04 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய வியாபார முகாமை நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-04-04 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை புடைவை மற்றும் ஆடை நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-04-04 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-04-04 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய அபாயகர ஔடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-24 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை உரக்கம்பனியின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-03-24 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்பொருளியல் பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-03-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைப் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் முப்பத்தி ஆறாவது வருடாந்த அறிக்கை
2017-03-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாயப் பட்டப் பின் படிப்பு நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் சுதேச வைத்திய நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் உயிர் இரசாயனவியல், மூலக்கூற்று உயிரியல் மற்றும் உயிரியல் தொழில்நுட்ப நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-03-23 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom