இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-06-23 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை
2017-06-23 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பொலன்னறுவை மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-06-23 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆட்களைப் பதிவுசெய்யும் திணைக்களத்தின் செயல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
2017-06-23 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் பேரவையின் ஆண்டறிக்கை
2017-06-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியின் ஆண்டறிக்கை
2017-06-23 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான கடற்றொழில் மற்றும் கடலோட்டு எந்திரவியல் தேசிய நிறுவனத்தின் (சமுத்திரப் பல்கலைக்கழகம்) வருடாந்த அறிக்கை
2017-06-22 2016 ஆம் ஆண்டின் தோ்தல் ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-22 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-22 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ஒத்தியல்பு மதிப்பீட்டிற்கான தராதர அங்கீகார சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-06-22 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான துறுசவிய நிதியத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-06-22 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-22 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-22 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான அபிவிருத்தி உபாய முறைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டு்க்கான தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான விசேட பணிப்பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான களுத்துறை மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை மற்றும் கணக்குகள்
2017-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தின் வருடாந்த செயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-06-21 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom