இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-02-23 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சின் வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை
2017-02-23 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆணைக்குழுவின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-22 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-02-22 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-02-22 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை பிக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான பாளி, பௌத்த கல்விப் பட்டப்பின்படிப்பு (களனிப் பல்கலைக்கழகம்) நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் கணணிக் கல்வி நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-22 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மானிடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞானத்தில் உயர் கல்விக்கான தேசிய நிலையத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-21 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள்
2017-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாக மேன்முறையீடுகள் நியாய சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-02-21 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை மாநாட்டு பணியகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-02-21 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவகத்தின் ஆண்டு அறிக்கை
2017-02-21 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ஏற்றுமதி கடன் காப்றுதிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய நூதனசாலைகள் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-02-21 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இறப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-02-09 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் (ஒம்புட்ஸ்மன்) வருடாந்த அறிக்கை
2017-02-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் (ஒம்புட்ஸ்மன்) வருடாந்த அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom