இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவப் பட்டப்பின படிப்பு நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழக தேசிய நூலகம் மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான நிறுவனத்தின் ஆண்டு அறிக்கை
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கமத்தொழில் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் கிராமிய விஞ்ஞானங்களுக்கான நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-11 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கைகளும் கணக்குகளும்
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய அடிப்படைக் கற்கைகள் நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான அறுவடைக்குப் பிந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-11 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை மரமுந்திரிகை கூட்டுத்தாபனத்தின் வருடாந்த அறிக்கையும் கணக்கும்
2017-08-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசிறைக் கொள்கைகள் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-08-10 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-10 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-10 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-10 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-10 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-09 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான நுவரெலியா மாவட்ட செயலகத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-08-09 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய நூதனசாலைகள் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-08-09 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான உணவு ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் செயல்நிறைவேற்று அறிக்கை
2017-08-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை நிலைபெறுதகு வலு அதிகார சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-08-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான லங்காபுத்ர அபிவிருத்தி வங்கியின் ஆண்டறிக்கை
2017-08-09 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை பொலிஸின் செயலாற்று அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom