இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் ஆண்டறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கடற்படையின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-01-09 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துப்பொருள் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-01-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய அருங்கலைகள் பேரவையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தின் செயலாற்று அறிக்கையும் ஆண்டுக் கணக்குகளும்
2017-01-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தலவாக்கலை இலங்கைத் தேயிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-01-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைத் தேயிலை சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை
2017-01-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய கால்நடை வள அபிவிருத்தி சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆரம்பக் கைத்தொழில் அமைச்சின் செயற்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2008 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2009 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 20013ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-01-09 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான கொலன்னாவ அரசாங்கத் தொழிற்சாலை திணைக்களத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை
2016-12-10 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்தின் வருடாந்த அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom