இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒழுங்குப் பத்திரங்கள் 
2018 அக்டோபர் 12 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 அக்டோபர் 11 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 அக்டோபர் 10 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 அக்டோபர் 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 21 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 20 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 19 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 18 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 05 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 செப்டெம்பர் 04 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 24 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 20 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 19 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom