இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒழுங்குப் பத்திரங்கள் 
2017 ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 ஏப்ரல் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 ஏப்ரல் 06 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 ஏப்ரல் 05 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 ஏப்ரல் 04 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 24 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 23 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 22 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 21 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 10 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 மார்ச் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 23 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 22 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 21 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 பெப்ரவரி 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 ஜனவரி 27 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom