இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒழுங்குப் புத்தகங்கள் 
2018.08.24 திகதியிலான 2ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரின் 1ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2018.04.06 திகதியிலான 9ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2017.12.11 திகதியிலான 8ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2017.08.11 திகதியிலான 7ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2017.04.21 திகதியிலான 6ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2016.12.10 திகதியிலான 5ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2016.07.29 திகதியிலான 4ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2016.04.26 திகதியிலான 3ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2016.01.29 திகதியிலான 2ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
8வது பாராளுமன்றத்தின் 1வது கூட்டத்தொடரின் ஒழுங்குப் புத்தகம்
2015.04.30 திகதியிலான 14ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2014.11.24 திகதியிலான 13ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2014.07.25 திகதியிலான 12ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2014.04.11 திகதியிலான 11ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2013.12.20 திகதியிலான 10ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2013.07.12 திகதியிலான 9ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2013.03.22 திகதியிலான 8ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2012.10.12 திகதியிலான 7ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்
2012.05.11 திகதியிலான 6ஆம் இலக்க ஒழுங்குப் புத்தகம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom